برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
ورزش همگانی ، احساس امنیت اجتماعی و ارزش‌های اجتماعی: پیش‌بین‌های سرزندگی اجتماعی در نمونه ایرانی (1053 مشاهده)
پیش‌بینی اضطراب مرگ در پرستاران بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و اخلاق حرفه‌ای: مقایسه پرستاران با و بدون فعالیت ورزشی (1002 مشاهده)
اثربخشی بازتوانی شناختی رایانه‌یار بر کنترل تکانه دانش‌آموزان دارای اختلال بیش‌فعالی کاستی توجه: مقایسه‌ای مبتنی بر جنسیت (954 مشاهده)
عصب‌روانشناسی بالینی ورزشی: گذشته، حال، آینده (906 مشاهده)
اثربخشی پسخوراند عصبی بر افزایش تمرکز کودکان دارای اختلال بیش‌فعالی کاستی توجه (893 مشاهده)
توانبخشی شناختی در دانش‌آموزان دارای اختلال بیش‌فعالی کاستی توجه (834 مشاهده)
مقایسه سبک‌های پرخاشگری دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار (772 مشاهده)
تاثیر گروه درمانی مبتنی بر تحلیل تبادلی بر نشانه‌های اختلال اضطراب اجتماعی (756 مشاهده)
رابطه خودگردانی هیجانی، خودکارآمدی و تاب‌آوری با گرایش به مصرف مواد مخدر در دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار (744 مشاهده)
اثربخشی تمرین‌های ورزشی هوازی بر اضطراب کرونا و مهارت‌های ارتباطی بین‌فردی در زنان شاغل بهبودیافته از کووید ۱۹ (701 مشاهده)
رابطه هراس از ابتلا به کرونا با میزان اضطراب افسرگی در افراد بهبودیافته از بیماری کرونا ویروس-19 (621 مشاهده)
نقش میانجیگری کیفیت ارتباط معلم ورزش با دانش‌آموز در رابطه بین خودگردانی هیجانی و ابراز وجود دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرمان (617 مشاهده)
ساختار زبان و بهبود عملکرد ورزشی در مشاوره روانشناسی ورزشی (426 مشاهده)
مرور نظام‌مند اثر تمرین‌های ورزشی گوناگون بر بهبود علائم منفی و عملکرد شناختی اسکیزوفرنی (395 مشاهده)
اثربخشی تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای بر افسردگی و اضطراب افراد دارای اختلال افسردگی اساسی (393 مشاهده)
شیوع اختلال بدریختی بدن و اختلال‌های خوردن در ورزشکاران بدنسازی و آمادگی جسمی شهر اراک (383 مشاهده)
اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ درم‍ان‌ متمرکز بر شفقت بر استرس ادراک‌شده والیبالیست‌های دختر نوجوان (353 مشاهده)
مقایسه اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب و کارکردهای اجرایی نوجوانان شطرنج‌باز حرفه­‌ای (352 مشاهده)
اثربخشی روش حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر اضطراب و کنترل هیجانات منفی نسبت به بیماری کووید-19 (352 مشاهده)
اثر آموزش کاراته بر حافظه و توجه دانش‌آموزان دارای اختلال بیش‌فعالی کاستی توجه (323 مشاهده)
اثربخشی آموزش پسخوراند عصبی بر میزان اضطراب مرگ و قدرت حل‌مسئله در افراد مبتلا به سرطان (320 مشاهده)
ارتباط مشارکت بانوان در برنامه‌های ورزشی با عوامل هیجانی، روانی، اجتماعی و فرهنگی (299 مشاهده)
پیش‌بینی جو هیجانی خانواده بر اساس شکاف نسلی و اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مجازی فوتبالیست‌های جوان شهر تهران (298 مشاهده)
اثربخشی آموزش ضمنی مهارت‌های اجتماعی بر بهبود توانایی ارتباطی کودکان دارای اختلال طیف درخودماندگی (233 مشاهده)
هنجاریابی مقیاس خودانگاره بدنی در دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر تهران (87 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
عصب‌روانشناسی بالینی ورزشی: گذشته، حال، آینده (418 دریافت)
اثربخشی پسخوراند عصبی بر افزایش تمرکز کودکان دارای اختلال بیش‌فعالی کاستی توجه (373 دریافت)
پیش‌بینی اضطراب مرگ در پرستاران بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و اخلاق حرفه‌ای: مقایسه پرستاران با و بدون فعالیت ورزشی (328 دریافت)
توانبخشی شناختی در دانش‌آموزان دارای اختلال بیش‌فعالی کاستی توجه (209 دریافت)
ورزش همگانی ، احساس امنیت اجتماعی و ارزش‌های اجتماعی: پیش‌بین‌های سرزندگی اجتماعی در نمونه ایرانی (141 دریافت)
تاثیر گروه درمانی مبتنی بر تحلیل تبادلی بر نشانه‌های اختلال اضطراب اجتماعی (124 دریافت)
مقایسه سبک‌های پرخاشگری دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار (105 دریافت)
اثربخشی بازتوانی شناختی رایانه‌یار بر کنترل تکانه دانش‌آموزان دارای اختلال بیش‌فعالی کاستی توجه: مقایسه‌ای مبتنی بر جنسیت (93 دریافت)
نقش میانجیگری کیفیت ارتباط معلم ورزش با دانش‌آموز در رابطه بین خودگردانی هیجانی و ابراز وجود دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرمان (46 دریافت)
رابطه خودگردانی هیجانی، خودکارآمدی و تاب‌آوری با گرایش به مصرف مواد مخدر در دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار (40 دریافت)
اثربخشی تمرین‌های ورزشی هوازی بر اضطراب کرونا و مهارت‌های ارتباطی بین‌فردی در زنان شاغل بهبودیافته از کووید ۱۹ (39 دریافت)
مرور نظام‌مند اثر تمرین‌های ورزشی گوناگون بر بهبود علائم منفی و عملکرد شناختی اسکیزوفرنی (39 دریافت)
اثر آموزش کاراته بر حافظه و توجه دانش‌آموزان دارای اختلال بیش‌فعالی کاستی توجه (39 دریافت)
اثربخشی آموزش پسخوراند عصبی بر میزان اضطراب مرگ و قدرت حل‌مسئله در افراد مبتلا به سرطان (38 دریافت)
اثربخشی آموزش ضمنی مهارت‌های اجتماعی بر بهبود توانایی ارتباطی کودکان دارای اختلال طیف درخودماندگی (37 دریافت)
شیوع اختلال بدریختی بدن و اختلال‌های خوردن در ورزشکاران بدنسازی و آمادگی جسمی شهر اراک (37 دریافت)
مقایسه اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب و کارکردهای اجرایی نوجوانان شطرنج‌باز حرفه­‌ای (36 دریافت)
اثربخشی تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای بر افسردگی و اضطراب افراد دارای اختلال افسردگی اساسی (36 دریافت)
اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ درم‍ان‌ متمرکز بر شفقت بر استرس ادراک‌شده والیبالیست‌های دختر نوجوان (36 دریافت)
پیش‌بینی جو هیجانی خانواده بر اساس شکاف نسلی و اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مجازی فوتبالیست‌های جوان شهر تهران (36 دریافت)
رابطه هراس از ابتلا به کرونا با میزان اضطراب افسرگی در افراد بهبودیافته از بیماری کرونا ویروس-19 (35 دریافت)
اثربخشی روش حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر اضطراب و کنترل هیجانات منفی نسبت به بیماری کووید-19 (35 دریافت)
ارتباط مشارکت بانوان در برنامه‌های ورزشی با عوامل هیجانی، روانی، اجتماعی و فرهنگی (33 دریافت)
ساختار زبان و بهبود عملکرد ورزشی در مشاوره روانشناسی ورزشی (27 دریافت)
هنجاریابی مقیاس خودانگاره بدنی در دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر تهران (2 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش ( 1717 بازدید)
بخش اجرایی ( 1511 بازدید)
ملاحظات اخلاقی ( 1338 بازدید)
درباره نشریه ( 873 بازدید)
کد ارکید ( 623 بازدید)
فراخوان ارسال مقاله ( 611 بازدید)
اهداف و محورها ( 605 بازدید)
راهنمای ثبت کارآزمایی بالینی ( 580 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 554 بازدید)
فایل‌های ضروری ( 534 بازدید)
موسسه عصب‌روانشناسی بالینی ورزشی تهران ( 509 بازدید)
هزینه‌های انتشار ( 503 بازدید)
اصول اخلاقی APA ( 498 بازدید)
فرآیند انتشار ( 462 بازدید)
ثبت نام کارگاه ها ( 413 بازدید)
نظام‌نامه اخلاقی PCO ( 411 بازدید)
نمونه نگارش آزمونهای آماری ( 395 بازدید)
اطلاعات تماس ( 393 بازدید)
اصول اخلاقی در روان‌شناسی ( 364 بازدید)
‌پایگاه‌های نمایه‌کننده ( 353 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راهنمای نگارش ( 148 چاپ)
ملاحظات اخلاقی ( 142 چاپ)
درباره نشریه ( 117 چاپ)
کد ارکید ( 112 چاپ)
نظام‌نامه اخلاقی PCO ( 110 چاپ)
فایل‌های ضروری ( 109 چاپ)
اهداف و محورها ( 107 چاپ)
راهنمای ثبت کارآزمایی بالینی ( 105 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 104 چاپ)
بخش اجرایی ( 104 چاپ)
ثبت نام کارگاه ها ( 101 چاپ)
اصول اخلاقی APA ( 99 چاپ)
نمونه نگارش آزمونهای آماری ( 97 چاپ)
موسسه عصب‌روانشناسی بالینی ورزشی تهران ( 93 چاپ)
فراخوان ارسال مقاله ( 90 چاپ)
فرآیند انتشار ( 90 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مجله عصب روانشناسی بالینی ورزشی است.

طراحی و برنامه‌نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 All Rights Reserved | Journal of Clinical Sport Neuropsychology

Designed & Developed by : Yektaweb