برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
ورزش همگانی ، احساس امنیت اجتماعی و ارزش‌های اجتماعی: پیش‌بین‌های سرزندگی اجتماعی در نمونه ایرانی (815 مشاهده)
پیش‌بینی اضطراب مرگ در پرستاران بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و اخلاق حرفه‌ای: مقایسه پرستاران با و بدون فعالیت ورزشی (760 مشاهده)
عصب‌روانشناسی بالینی ورزشی: گذشته، حال، آینده (698 مشاهده)
اثربخشی بازتوانی شناختی رایانه‌یار بر کنترل تکانه دانش‌آموزان دارای اختلال بیش‌فعالی کاستی توجه: مقایسه‌ای مبتنی بر جنسیت (690 مشاهده)
اثربخشی پسخوراند عصبی بر افزایش تمرکز کودکان دارای اختلال بیش‌فعالی کاستی توجه (685 مشاهده)
توانبخشی شناختی در دانش‌آموزان دارای اختلال بیش‌فعالی کاستی توجه (638 مشاهده)
مقایسه سبک‌های پرخاشگری دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار (559 مشاهده)
تاثیر گروه درمانی مبتنی بر تحلیل تبادلی بر نشانه‌های اختلال اضطراب اجتماعی (537 مشاهده)
اثربخشی تمرین‌های ورزشی هوازی بر اضطراب کرونا و مهارت‌های ارتباطی بین‌فردی در زنان شاغل بهبودیافته از کووید ۱۹ (499 مشاهده)
رابطه خودگردانی هیجانی، خودکارآمدی و تاب‌آوری با گرایش به مصرف مواد مخدر در دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار (491 مشاهده)
نقش میانجیگری کیفیت ارتباط معلم ورزش با دانش‌آموز در رابطه بین خودگردانی هیجانی و ابراز وجود دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرمان (414 مشاهده)
رابطه هراس از ابتلا به کرونا با میزان اضطراب افسرگی در افراد بهبودیافته از بیماری کرونا ویروس-19 (390 مشاهده)
ساختار زبان و بهبود عملکرد ورزشی در مشاوره روانشناسی ورزشی (209 مشاهده)
اثربخشی تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای بر افسردگی و اضطراب افراد دارای اختلال افسردگی اساسی (207 مشاهده)
اثربخشی روش حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر اضطراب و کنترل هیجانات منفی نسبت به بیماری کووید-19 (172 مشاهده)
اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ درم‍ان‌ متمرکز بر شفقت بر استرس ادراک‌شده والیبالیست‌های دختر نوجوان (160 مشاهده)
مرور نظام‌مند اثر تمرین‌های ورزشی گوناگون بر بهبود علائم منفی و عملکرد شناختی اسکیزوفرنی (154 مشاهده)
اثربخشی آموزش پسخوراند عصبی بر میزان اضطراب مرگ و قدرت حل‌مسئله در افراد مبتلا به سرطان (125 مشاهده)
ارتباط مشارکت بانوان در برنامه‌های ورزشی با عوامل هیجانی، روانی، اجتماعی و فرهنگی (124 مشاهده)
شیوع اختلال بدریختی بدن و اختلال‌های خوردن در ورزشکاران بدنسازی و آمادگی جسمی شهر اراک (124 مشاهده)
مقایسه اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب و کارکردهای اجرایی نوجوانان شطرنج‌باز حرفه­‌ای (123 مشاهده)
اثر آموزش کاراته بر حافظه و توجه دانش‌آموزان دارای اختلال بیش‌فعالی کاستی توجه (113 مشاهده)
پیش‌بینی جو هیجانی خانواده بر اساس شکاف نسلی و اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مجازی فوتبالیست‌های جوان شهر تهران (108 مشاهده)
اثربخشی آموزش ضمنی مهارت‌های اجتماعی بر بهبود توانایی ارتباطی کودکان دارای اختلال طیف درخودماندگی (89 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
عصب‌روانشناسی بالینی ورزشی: گذشته، حال، آینده (345 دریافت)
اثربخشی پسخوراند عصبی بر افزایش تمرکز کودکان دارای اختلال بیش‌فعالی کاستی توجه (318 دریافت)
پیش‌بینی اضطراب مرگ در پرستاران بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و اخلاق حرفه‌ای: مقایسه پرستاران با و بدون فعالیت ورزشی (262 دریافت)
توانبخشی شناختی در دانش‌آموزان دارای اختلال بیش‌فعالی کاستی توجه (151 دریافت)
اثربخشی بازتوانی شناختی رایانه‌یار بر کنترل تکانه دانش‌آموزان دارای اختلال بیش‌فعالی کاستی توجه: مقایسه‌ای مبتنی بر جنسیت (43 دریافت)
ورزش همگانی ، احساس امنیت اجتماعی و ارزش‌های اجتماعی: پیش‌بین‌های سرزندگی اجتماعی در نمونه ایرانی (43 دریافت)
مقایسه سبک‌های پرخاشگری دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار (34 دریافت)
تاثیر گروه درمانی مبتنی بر تحلیل تبادلی بر نشانه‌های اختلال اضطراب اجتماعی (27 دریافت)
رابطه خودگردانی هیجانی، خودکارآمدی و تاب‌آوری با گرایش به مصرف مواد مخدر در دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار (22 دریافت)
نقش میانجیگری کیفیت ارتباط معلم ورزش با دانش‌آموز در رابطه بین خودگردانی هیجانی و ابراز وجود دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرمان (20 دریافت)
اثربخشی تمرین‌های ورزشی هوازی بر اضطراب کرونا و مهارت‌های ارتباطی بین‌فردی در زنان شاغل بهبودیافته از کووید ۱۹ (20 دریافت)
شیوع اختلال بدریختی بدن و اختلال‌های خوردن در ورزشکاران بدنسازی و آمادگی جسمی شهر اراک (17 دریافت)
مقایسه اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب و کارکردهای اجرایی نوجوانان شطرنج‌باز حرفه­‌ای (16 دریافت)
اثر آموزش کاراته بر حافظه و توجه دانش‌آموزان دارای اختلال بیش‌فعالی کاستی توجه (16 دریافت)
رابطه هراس از ابتلا به کرونا با میزان اضطراب افسرگی در افراد بهبودیافته از بیماری کرونا ویروس-19 (15 دریافت)
مرور نظام‌مند اثر تمرین‌های ورزشی گوناگون بر بهبود علائم منفی و عملکرد شناختی اسکیزوفرنی (15 دریافت)
اثربخشی آموزش پسخوراند عصبی بر میزان اضطراب مرگ و قدرت حل‌مسئله در افراد مبتلا به سرطان (15 دریافت)
اثربخشی تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای بر افسردگی و اضطراب افراد دارای اختلال افسردگی اساسی (15 دریافت)
اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ درم‍ان‌ متمرکز بر شفقت بر استرس ادراک‌شده والیبالیست‌های دختر نوجوان (15 دریافت)
ارتباط مشارکت بانوان در برنامه‌های ورزشی با عوامل هیجانی، روانی، اجتماعی و فرهنگی (14 دریافت)
اثربخشی روش حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر اضطراب و کنترل هیجانات منفی نسبت به بیماری کووید-19 (14 دریافت)
پیش‌بینی جو هیجانی خانواده بر اساس شکاف نسلی و اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مجازی فوتبالیست‌های جوان شهر تهران (14 دریافت)
اثربخشی آموزش ضمنی مهارت‌های اجتماعی بر بهبود توانایی ارتباطی کودکان دارای اختلال طیف درخودماندگی (12 دریافت)
ساختار زبان و بهبود عملکرد ورزشی در مشاوره روانشناسی ورزشی (10 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش ( 1383 بازدید)
بخش اجرایی ( 1269 بازدید)
ملاحظات اخلاقی ( 830 بازدید)
درباره نشریه ( 706 بازدید)
فراخوان ارسال مقاله ( 514 بازدید)
اهداف و محورها ( 478 بازدید)
فایل‌های ضروری ( 446 بازدید)
کد ارکید ( 429 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 425 بازدید)
راهنمای ثبت کارآزمایی بالینی ( 389 بازدید)
موسسه عصب‌روانشناسی بالینی ورزشی تهران ( 360 بازدید)
هزینه‌های انتشار ( 358 بازدید)
فرآیند انتشار ( 351 بازدید)
ثبت نام کارگاه ها ( 326 بازدید)
‌پایگاه‌های نمایه‌کننده ( 323 بازدید)
نظام‌نامه اخلاقی PCO ( 318 بازدید)
اصول اخلاقی APA ( 313 بازدید)
نمونه نگارش آزمونهای آماری ( 304 بازدید)
اصول اخلاقی در روان‌شناسی ( 287 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راهنمای نگارش ( 113 چاپ)
درباره نشریه ( 97 چاپ)
نظام‌نامه اخلاقی PCO ( 91 چاپ)
فایل‌های ضروری ( 89 چاپ)
اهداف و محورها ( 88 چاپ)
ملاحظات اخلاقی ( 87 چاپ)
کد ارکید ( 87 چاپ)
ثبت نام کارگاه ها ( 87 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 86 چاپ)
نمونه نگارش آزمونهای آماری ( 79 چاپ)
‌پایگاه‌های نمایه‌کننده ( 76 چاپ)
راهنمای ثبت کارآزمایی بالینی ( 76 چاپ)
بخش اجرایی ( 75 چاپ)
اصول اخلاقی APA ( 75 چاپ)
موسسه عصب‌روانشناسی بالینی ورزشی تهران ( 74 چاپ)
فرآیند انتشار ( 73 چاپ)
فراخوان ارسال مقاله ( 72 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مجله عصب روانشناسی بالینی ورزشی است.

طراحی و برنامه‌نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 All Rights Reserved | Journal of Clinical Sport Neuropsychology

Designed & Developed by : Yektaweb